Vandstandsmåling der skaber værdi

Flere af landets kommuner og forsyningsselskaber har investeret i ultralydssensoren fra HedeDanmark. Enheden har en lang række brugsscenarier, hvor den kan give værdifuld indsigt i vandstande.

Brønde kræver en regelmæssig vedligeholdelse for at sikre, at vand kan gennemløbe. Jævnligt samler sand og slam sig og blokerer for vandafledningen, hvilket kan give problemer med oversvømmelse, eller overløb. Kommuner og forsyninger har traditionelt set kontrolleret brønde manuelt og lavet spuleruter baseret på et givent antal årlige vedligeholdelser. Med et ønske om at optimere processen, og brugen af ressourcer, har kommunerne investeret i ultralydssensoren med henblik på, at spule og rense efter faktuelt behov. HedeDanmark har opsat enhederne i forskellige sandfangsbrønde, samt brønde hvor kommunerne har erfaring med at brøndene tilstoppes.

Ved at have en konstant overvågning af vandstanden i brøndene har kommunerne flere gange været ude at rense i områder, hvor der var registreret et vandstandsniveau uden for det normale. Det har medført, at brønde der tidligere ikke ville have været tilset uden denne data, er blevet renset inden det havde videre konsekvenser for omgivelserne. Samtidig har kommunerne sparet ressourcer, ved ikke at afsætte mandskab til at kontrollere brønde som ikke havde et behov for rensning.

Nogle kommuner bruger også sensoren til at registrere vandstanden i vandbassiner. En af kommunerne har opsat en sensor i et spildevandsbassin. Bassinet har en rist der skal aflede vandet, hvor kommunen oplever, at denne bliver tilstoppet. Tidligere er bassinet blevet visuelt inspiceret og risten renset ved for høj vandstand. Med ultralydssensoren modtager kommunen nu en notifikation når vandstanden er for høj, hvorved der kan sendes mandskab ud og lave den nødvendige vedligehold.

Ligeledes bruges ultralydssensoren flere steder til at måle vandstanden i vandløb. Én kommune har opsat tre enheder i samme åløb for at skabe viden om vandstandsudviklingen. Én sensor er placeret i starten af vandløbet, én midtfor og én i slutningen. Dette gør det muligt at identificere, når der ophobes sand, eller vandløbet vækster til. Derved kan kommunen sende mandskab ud og lave grødeskæring eller udgravning, når behovet opstår.

Ved at kunne tage beslutninger der er baseret på data i stedet for formodninger, har kommunerne tilbagemeldt en optimering i deres planlægning. Samtidig har brugen af sensoren en effekt hos borgerne, da en mere præcis overvågning og kontrol af vandstanden i forskellige vandbeholdninger sikrer færre oversvømmede arealer hvor borgerne befinder sig. Derved skabes der værdi for både kommunerne og byens borgere. I billederne herunder er det illustreret, hvordan HedeDanmark har opsat ultralydssensoren i brønde og vandløb.

Fordele ved vandstandsmålingen

Samling af data der viser udviklingen i vandstand over tid

Automatisk overvågning af områder

Færre manuelle inspektioner hvilket medfører højere effektivitet af servicen

Bedre beslutningsgrundlag for hvordan ressourcer skal allokeres

Bedre service for borgerne der bor i områder med risiko for oversvømmelse

Luk menu
×
×

Kurv